Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE van PrimaBanen.nl

Artikel 1 Algemeen

1.1 PrimaBanen.nl (hierna: PrimaBanen.nl ) is statutair gevestigd te Almelo en kantoorhoudende aan de Twentepoort Oost 61-18,7609 RG. PrimaBanen.nl richt zich op werving en selectie van personeel voor organisaties. Indien gewenst draagt PrimaBanen.nl tevens zorg voor het psychologisch dan wel volgens de assessment center-methode testen van kandidaten.

Artikel 2 Toepasselijkheid en Algemene Bepalingen

2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten van PrimaBanen.nl worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel afwijkende algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor PrimaBanen.nl slechts bindend indien en voor zover PrimaBanen.nl zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. De onderhavige algemene voorwaarden blijven voor het overige van kracht.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk schriftelijk uitgesloten. Indien deze algemene voorwaarden worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden alsdan in plaats van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel zijn en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

2.4 Opdrachtgever en PrimaBanen.nl treden in overleg om bedoelde nietige , of vernietigde bepaling(en) te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doek en strekking van bedoelde bepalingen benaderen.

2.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van PrimaBanen.nl worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor PrimaBanen.nl in de relatie met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover de wederpartij. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door de wederpartij van een door PrimaBanen.nl gestuurde bevestiging van een werving en selectieopdracht, dan wel op het moment dat PrimaBanen.nl feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werving en selectieopdracht.

3.2 Offertes door PrimaBanen.nl zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de schriftelijke aanvaarding van een aanbod en zolang PrimaBanen.nl niet een van de wederpartij afkomstige ondertekende bevestiging heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd, dan wel geen ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn retour is ontvangen.

3.3 Bij schriftelijke bevestiging van een werving en selectieopdracht door PrimaBanen.nl geldt de inhoud van deze werving en selectieopdracht als de inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.

Artikel 4 Exclusiviteit

4.1 Werving en selectieopdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat PrimaBanen.nl de enige partij is die opdracht heeft om de werving en selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Mochten zich kandidaten aanmelden via de wederpartij of via derden, dan neemt PrimaBanen.nl deze kandidaten mee in de procedure. De wederpartij is gehouden PrimaBanen.nl schriftelijk te informeren over dergelijke kandidaten.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 PrimaBanen.nl spant zich in om de werving en selectieopdracht met zorg uit te voeren, waarbij de dienstverlening zich uitdrukkelijk alleen richt tot de wederpartij. PrimaBanen.nl staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.

5.2 De wederpartij is gehouden alle door PrimaBanen.nl verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan PrimaBanen.nl.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor een kandidaat en de daaruit voortvloeiende arbeidsovereenkomst ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verifiëren van onder meer de identiteit, diploma’s en andere (achtergrond)-gegevens van de betreffende kandidaat.

5.4 De wedepartij verplicht zichg een kopie van de getekende (arbeids)overeenkomst met de door PrimaBanen.nl voorgedragen kandidaat, aan PrimaBanen.nl te verstrekken.

Artikel 6 Honoraria/vergoedingen en facturering

6.1 De wederpartij is voor de door PrimaBanen.nl te verrichten dienstverlening een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de (raam)overeenkomst en/of de werving en selectieopdracht. De overeengekomen vergoeding geldt uitsluitend voor de in de werving en selectieopdracht genoemde werknemer. De vergoeding geldt voorts uitsluitend voor het kalenderjaar waarin de opdracht door PrimaBanen.nl is aanvaard.

6.2 PrimaBanen.nl is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de overeengekomen vergoeding aan te passen. Prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en) en in ieder geval jaarlijks per 1 januari.

6.3 Door de wederpartij verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn omschreven in de werving en selectieopdracht, worden slechts op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de werving en selectieopdracht of (raam)overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

6.4 Vergoedingen zijn allen exclusief BTW.

6.5 Facturen worden wekelijks achteraf aan de wederpartij toegestuurd, met uitzondering van de eerste (voorschot)factuur, die vooraf wordt verzonden, tenminste indien en voor zover zulks en voor het bedrag dat ter gelegenheid van de werving en selectieopdracht is overeengekomen.

6.6 Bezwaren tegen de juistheid van facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij PrimaBanen.nl te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij zijn rechten dienaangaande verloren.

6.7 Indien de wederpartij de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. De wederpartij is niet gerechtigd om zich te beroepen enige vorm van schuldvergelijking.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door PrimaBanen.nl aan te wijzen rekening. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

7.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

7.3 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 21 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 8 Rente

8.1 Indien in een langere kredietgeving dan 21 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt 1,5% (anderhalf procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gerekend.

Artikel 9 Kosten

9.1 Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip 1,5% (anderhalf procent) rente per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend, verschuldigd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal PrimaBanen.nl de vordering(en) ter incasso uit handen geven of over dragen en is de opdrachtgever tevens verplicht tot volledige vergoeding van alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks tenminste 15% van het totaal door de opdrachtgever aan PrimaBanen.nl verschuldigde bedrag inclusief de geaccumuleerde rente.

9.2 De kopiefactuur van de door PrimaBanen.nl verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

Artikel 10 Tijd

10.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt PrimaBanen.nl niet in verzuim. Evenmin heeft de wederpartij alsdan recht op vergoeding van door haar geleden schade.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Een werving en selectieopdracht/overeenkomst kan door PrimaBanen.nl worden ontbonden indien de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat PrimaBanen.nl geen geschikte kandidaten kan voorstellen. Eveneens kan een werving en selectieopdracht/overeenkomst door PrimaBanen.nl worden ontbonden als de functie-eisen door de wederpartij hangende de duur van de werving en selectieopdracht/overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt. Indien één 0of meer van deze ontbindingsgronden zich voordoen dan is de wederpartij aan PrimaBanen.nl 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

11.2 De wederpartij is gerechtigd de werving en selectieopdracht/overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen bestaan. In zodanig geval dient de wederpartij PrimaBanen.nl onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor PrimaBanen.nl aanleiding het overeengekomen honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door PrimaBanen.nl bestede uren, die maximaal twee derde van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota.

11.3 Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening retour.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht aan de zijde van PrimaBanen.nl wordt de uitvoering van de werving en selectieopdracht/overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van PrimaBanen.nl om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door PrimaBanen.nl te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

12.2 Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat PrimaBanen.nl verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid/ Vertrouwelijkheid gegevens

13.1 Zowel bij toerekenbare als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van PrimaBanen.nl voor enige andere schade dan directe schade, waaronder doch niet uitsluitend indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Het gestelde in lid 1 lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van PrimaBanen.nl of van het leidinggevend personeel van PrimaBanen.nl, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag terzake een kandidaat.

13.3 De wederpartij vrijwaart PrimaBanen.nl voor elke aanspraak van derden. Indien PrimaBanen.nl ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en PrimaBanen.nl in dat geval schade (vergoeding) heeft moeten betalen, heeft PrimaBanen.nl voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de wederpartij recht van regres.

13.4 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij PrimaBanen.nl ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in werving en selectieopdracht genoemde opdracht is geëindigd.

13.5 De wederpartij is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. PrimaBanen.nl sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten (en de daarbij ontstane gevolgschade) die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

13.6 De door PrimaBanen.nl aan de wederpartij beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De wederpartij dient derhalve uiterst discreet met de verstrekte informatie om te gaan en kennisgeving van de informatie aan derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij PrimaBanen.nl. Gegevens zowel mondeling als schriftelijk worden niet vrijgegeven aan anderen tenzij de betrokken persoon (personen) of PrimaBanen.nl daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kandidaat of PrimaBanen.nl, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.

13.7 PrimaBanen.nl is, tenzij zij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over de wederpartij die verkregen is tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door de wederpartij als zodanig is aangeduid.

13.8 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door PrimaBanen.nl aan de wederpartij verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten en/of werknemers na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan PrimaBanen.nl of te worden vernietigd.

Artikel 14 – Indiensttreding kandidaten

14.1 Indien een door PrimaBanen.nl geïntroduceerde kandidaat binnen 1 jaar (12 maanden) na introductie bij de wederpartij of een aan de wederpartij gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/ beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/ of opdracht(en), dan is de wederpartij het tussen de wederpartij en PrimaBanen.nl overeengekomen honorarium verschuldigd.

14.2 Een kandidaat wordt verondersteld te zijn geselecteerd door PrimaBanen.nl nadat opdrachtgever het curriculum vitae, of resumé van de kandidaat per email, per post of per fax van PrimaBanen.nl heeft ontvangen, of wanneer de kandidaat mondeling door PrimaBanen.nl is geïntroduceerd.

14.3 Indien een door PrimaBanen.nl bij de wederpartij geïntroduceerde kandidaat zijn of haar arbeidsovereenkomst binnen 2 maanden na het aangaan daarvan eenzijdig beëindigd, zal PrimaBanen.nl 50% van het gefactureerde bedrag/Fee aan opdrachtgever crediteren.

14.4 Indien de wederpartij met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

14.5 Indien de wederpartij de opdracht invult op basis van een parttime functie, en/of een duur van minder dean 12 maanden wordt het honorarium berekend op basis van het salaris dat zou gelden bij een voltijds aanstelling voor de duur van 12 maanden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen PrimaBanen.nl en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 16 Bevoegde rechter

16.1 Alle geschillen welke tussen PrimaBanen.nl en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Almelo, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken.